Posts Tagged ‘การลอกคราบ’

การเจริญเติบโตของแมลง

Saturday, April 7th, 2012

               การเจริญเติบโตของแมลง

การเป็นอยู่หรือการเจริญเติบโตนั้นเนื่องจากแมลงมีเปลือกลำตัวแข็ง การเติบโตของร่างกายจึงมีจำกัด เมื่อร่างกายโตจนคับเปลือก แมลงจะโตต่อไปไม่ได้ ก็จะต้องลอกเปลือกลำตัวเก่าทิ้งก่อน และสร้างเปลือกลำตัวใหม่ให้โตกว่าเดิม แมลงจึงเจริญเติบโตไปได้ เราเรียกกันว่า การลอกคราบ การลอกคราบแต่ละครั้งก็จะทำให้แมลงโตขึ้นไปด้วย แมลงทุกชนิดจึงมีการลอกคราบเพื่อการเจริญเติบโตโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตโดยวิธีลอกคราบและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนี้ก็มี แตกต่างกันไป เช่น แมลงบางพวกบางเหล่าเมื่อลูกฟักออกจากไข่จะมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่ จนแยกแทบจะไม่ออกว่ามีส่วนไหนที่ต่างไปจากพ่อแม่เรียกได้ว่าแมลงเหล่านี้มี การเจริญเติบโตแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซึ่งจะเห็นได้จากแมลงพวกตัวสองง่ามและสามง่ามเป็นต้น  ส่วนแมลงบางพวกเมื่อลูกฟักออกจากไข่จะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่ มีความแตกต่างอยู่บ้างที่จะสังเกตเห็นได้ว่าไม่เหมือนพ่อแม่ เช่น ปีกยังไม่เจริญออกมาให้เห็นเต็มที่เหมือนพ่อแม่ ยังคงเห็นเป็นติ่งอยู่เท่านั้น เรามักนิยมเรียกลูกแมลงประเภทนี้ว่า ตัวอ่อน แมลงพวกนี้ ได้แก่ ตั๊กแตน แมลงสาบ แมลงดานา มวน เป็นต้นเรียกว่ามีการเจริญเติบโตแบบ การเปลี่ยนแปลง จะมีรูปร่างน้อย
นอกจากนี้ยังมีพวกแมลงปอนั้น พวกตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้ำ ในขณะที่ตัวที่โตเต็มที่อาศัยอยู่บนบก ตัวอ่อนยังคงลักษณะให้เห็นว่าคล้าย แมลงที่โตเต็มที่ เช่น ร่างกายแบ่งเป็นส่วน ๓ ส่วน มีขา ๖ ขา แต่รูปร่างลักษณะแตกต่างไปจากพ่อแม่โดยสิ้นเชิงเช่น ตัวอ้ายโม่ง หรือแมลงปิดหน้า อี่นิ่ว ละงำหน้าง้ำ ซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงปอ อาศัยอยู่ในน้ำมีรูปร่างลักษณะต่างไปจากแมลงปอซึ่งอาศัยอยู่บนบกโดยสิ้นเชิง จัดเป็นการเจริญเติบโตแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกึ่งสมบูรณ์  และยังมีพวกที่ลูกมีการเจริญเติบโตโดยมีรูปร่างที่ผิดแปลกไปจากพ่อแม่โดยสมบูรณ์เช่น ผีเสื้อ ด้วง แมลงวัน เมื่อยังเล็กอยู่มีรูปร่างเหมือนตัวหนอน ดูไม่ออกว่าเป็นแมลง มีวิถี ชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนอาหารที่แตกต่างไปจากพ่อแม่โดยสิ้นเชิง ก่อนจะเป็นตัวเต็มวัยก็เข้าดักแด้ รูปร่างของดักแด้ก็ต่างออกไปจากหนอน และตัวเต็มวัย แมลงเหล่านี้จัดว่ามีการเจริญเติบโตแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างสมบูรณ์พวกนี้จึงมีขั้นตอนการเจริญเติบโต ๔ ระยะคือระยะไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย

ส่วนพวกสุดท้ายเป็นพวกที่มีการเจริญเติบโตแบบการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขั้นสูง ซึ่งมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเหมือนกับแบบสมบูรณ์ ต่างกันที่ในระยะที่ฟักออกจากไข่ จะมีรูปร่างเป็นตัวอ่อน มีร่างกายแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือหัว อก และท้อง มีขา ๓ คู่ แต่เมื่อ    ลอกคราบแล้วต่อไปจะมีลักษณะเป็นตัวหนอนก่อนที่จะเข้าดักแด้แมลงพวกนี้จึงมี ขั้นตอน การเจริญเติบโตเป็น ๕ ระยะคือ ระยะไข่ ตัวอ่อน ตัวหนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย เป็นต้น

ขอขอบคุณบทความดีดีจาก  guru.sanook.com